Privacy verklaring

Sportclub Flevostar (hierna sc Flevostar) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sc Flevostar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat:
– Wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In deze Privacyverklaring is beschreven wat dit doel is en welke persoonsgegevens wij verwerken;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, hun ouders/verzorgers en vrijwilligers

Deze persoonsgegevens worden door sc Flevostar verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren van de overeenkomst (het lidmaatschap van sc Flevostar);
– Het onderhouden van contact en het informeren over bijvoorbeeld de lessen;
– Het aanmelden voor toernooien;
– Het verrichten van administratieve handelingen;
– Het innen van contributie en het nemen van incassomaatregelen;
– Nakoming van wettelijke verplichtingen De wettelijke grondslag hiervoor is het overeengekomen lidmaatschap of de vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt sc Flevostar de volgende persoonsgegevens van u:
– Naam, adres en woonplaats;
– Geboortedatum en geslacht;
– Telefoonnummer en e-mailadres;
– Bankgegevens;
– Medische gegevens (uitsluitend indien noodzakelijk voor de veiligheid van de betreffende sporter en/of anderen).

Deze persoonsgegevens worden door sc Flevostar opgeslagen en verwerkt gedurende de looptijd van het lidmaatschap of de vrijwilligersovereenkomst, tot maximaal twee jaar na beëindiging daarvan en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de website en voor het verzorgen van de financiële en ledenadministratie. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere sportverenigingen als een sporter/team bij ons is opgegeven voor een toernooi elders. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld als de politie de gegevens bij ons opvraagt). Sc Flevostar verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. Sc Flevostar verstrekt ook geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

De (bedrijfs-)naam van sponsoren die eenmalig een evenement sponsoren wordt vermeld op de website van sc Flevostar bij de berichtgeving over dat evenement. De (bedrijfs-)naam en contactgegevens van die sponsoren worden ook opgenomen in de administratie van sc Flevostar, zolang de betreffende sponsor wordt gezien als mogelijke sponsor voor een volgend evenement. De (bedrijfs-)naam en contactgegevens van sponsoren die de vereniging structureel sponsoren worden, gedurende de looptijd van het sponsorcontract, vermeld op de sponsorpagina van de website van sc Flevostar. Ook worden deze gegevens opgenomen in de administratie van sc Flevostar, zolang de betreffende sponsor sc Flevostar daadwerkelijk sponsort of gezien wordt als mogelijke sponsor voor de toekomst. Beveiliging van persoonsgegevens sc Flevostar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld alle personen die namens sc Flevostar kennis kunnen nemen van uw gegevens gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn alle gebruikte computers beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Op onze website worden uitsluitend functionele en analytische cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uw legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. Als wij toestemming hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Sc Flevostar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacyverklaring hier vragen of opmerkingen over heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via (komt nog). Als u een klacht heeft dan vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan benaderen wij onze vertrouwenspersoon, mocht het alsnog niet lukken, dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.